Inhoudsopgave

 Artikel   1 – Definities

 Artikel   2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 Artikel   3 – Het aanbod

 Artikel   4 – Aanbiedingen, offertes en prijs

 Artikel   5 – De overeenkomst

 Artikel   6 – Betaling

 Artikel   7 – Levering

 Artikel   8 – Herroepingsrecht

 Artikel   9 – Overmacht

 Artikel 10 – Garantie

 Artikel 11 – Klachten

 Artikel 12 – Geschillen

 Artikel 13 – Wijzigingen

 

 Artikel 1 – Definities

 1. Lloyd Watches, gevestigd te Ganzerikhof 54, 5044 BV Tilburg, KvK-nummer 78520711, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen inclusief deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving geeft een voldoende gedetailleerd beschrijving die bij draagt aan het maken van een juiste beoordeling door de koper. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verkoper kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren en/of vormen exact overeenkomen met de echte kleuren en/of vormen van de producten.

Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. De genoemde prijzen op de webshop bestaan uit verkoopprijs, inclusief btw, exclusief verzendkosten.
 2. Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling en op de orderbevestiging worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.
 3. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 4. In het zeldzame geval dat er een fout of technische storing optreedt en goederen mogelijk onjuist zijn geprijsd, zijn wij niet verplicht de goederen tegen deze prijs te leveren.
  Wij zullen in dat geval ofwel uw bestelling annuleren en de aankoopprijs terugbetalen, of wij zullen contact met u opnemen met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder gaan met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.
 5. Levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Raadpleeg de webshop van verkoper voor actuele aanbiedingen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De overeenkomst bindt de partijen aan de algemene voorwaarden.
 3. Na ontvangst van de bestelbevestiging per e-mail, is verkoper gebonden aan de wettelijke verplichting om de goederen in overeenstemming met deze voorwaarden te leveren.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 5. Voor het aangaan van een overeenkomst en het plaatsen van een bestelling verplicht verkoper de koper niet zich te registreren met een account.
 6. Partijen in de overeenkomst kunnen geen rechten en verplichtingen overdragen op een andere naam. Overeenkomst blijft te allen tijde bindend aan partijen die de overeenkomst zijn aangegaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht.
 7. Ontbinden van de overeenkomst is voor alle partijen alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 6 - Betaling

 1. Het volledige aankoopbedrag wordt altijd meteen in de webshop voldaan via de betaalmethoden die worden aangeboden door verkoper.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. Gekochte producten blijven eigendom van verkoper tot deze volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, heeft verkoper zijn plichten van de overeenkomst voldaan.
 5. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. De overeenkomst gaat in op het moment dat door beide partijen deze is aanvaard.

Artikel 7 - Levering

 1. Verkoper zal zorgvuldig omgaan met ontvangst en uitvoeren van bestellingen van producten.
 2. Verkoper behoudt het recht om bezorgkosten in rekening te brengen.
 3. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat verkoper gegevens in goede orde heeft ontvangen.
 4. De gegevens die worden opgegeven door koper worden gehanteerd voor levering van het product.
 5. Verkoper stuurt een bevestiging op indien de bestelling is verwerkt en is verzonden.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Verkoper geeft geen garantie op levertijden, omdat hij afhankelijk is van externe partijen voor de levering van de goederen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij verkoper tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Indien u de goederen niet binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging heeft ontvangen, heeft u recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op restitutie van de aankoopprijs.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. De koper heeft het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de koper is ontvangen.
 2. Na aanmelding van de retour heeft de koper nogmaals 14 dagen de tijd om het product op te sturen.
 3. Het herroepingsrecht is alleen geldig indien aan de voorwaarden volgens het retourbeleid is voldaan.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal producten ongebruikt, volledig en onbeschadigd in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, op instructies van verkoper.
 5. Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle kosten inclusief leveringskosten onverwijld en niet later dan 14 dagen na ontvangst van de herroeping uitbetaald.
 6. Restituties worden uitbetaald op dezelfde wijze als is gebruikt bij de oorspronkelijke betaling door koper. Voor de restitutie worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 9 - Overmacht

 1. Indien verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen door overmacht, is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, brand, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere onvoorzienbare omstandigheden.
 3. Partijen verstaan tevens onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien de verkoper zich door overmacht niet aan verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort. Indien die situatie zich langer voordoet dan 30 dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 - Garantie en aansprakelijkheid

 1. Verkoper garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties zoals vermeld op de website, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en bestaande wettelijke bepalingen op datum van totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Verkoper geeft standaard 24 maanden garantie op het uurwerk, de wijzers en de wijzerplaat, tenzij anders aangegeven in het bijgeleverde garantiebewijs.
 3. De garantie gaat in op de aankoopdatum van het horloge en staat aangegeven in het garantiebewijs dat bij het horloge wordt geleverd.  
 4. Indien het uurwerk, de wijzers of de wijzerplaat van de horloge, buiten uw schuld om, kapot gaan binnen de aangegeven garantieperiode, zal het horloge gratis gerepareerd worden of een nieuwe worden verstrekt.
 5. Koper kan alleen aanspraak maken op de garantie met het aankoopbewijs of factuur en het verstrekte garantiebewijs voorzien van de originele dealerstempel van verkoper en datum van aankoop. Daarbij dient een duidelijke omschrijving van de klacht of schade te worden opgegeven door koper.
 6. Koper stelt uitgebreide omschrijving beschikbaar op de website met regels en voorwaarden van de aangeboden garantie.

Artikel 11 - Klachten

 1. Koper is verplicht klachten over producten of service van de verkoper direct te melden bij verkoper. De klacht dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is hier adequaat op te reageren.
 2. Klachten worden binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, krijgt koper binnen een termijn van 14 dagen een indicatie wanneer hij een uitgebreider antwoord kan verwachten.
 3. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
 1. Indien bovenstaande procedure niet tot een oplossing leidt, dan is het mogelijk uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelnl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr

 Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 13 – Wijzigingen

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen na verloop van tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de website staat te allen tijde de meest recente algemene voorwaarden.